కార్తీక పౌర్ణమి ధ్యానం క్లాసు One Day Dhyanam Class on Kaartika Pournami

కార్తీక పౌర్ణమి, 2014-నవంబరు-6వ తేదీ నాడు ఒక రోజు ధ్యానం క్లాసు ఉండును.
ఈ క్లాసుకి ఎవరైనా రావచ్చు. గురువుగారి క్రియా యోగ క్లాసు చేయని వారు కూడా రావచ్చు.
సమయం: ఉదయం 5:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు
వివరాలు
All are invited for a one day dhyanam class on kaartika pournami Nov-6-2014.
This class is open to freshers also.
Timings: 5:00 AM to 5:00 PM.
Contact
Advertisements

2 thoughts on “కార్తీక పౌర్ణమి ధ్యానం క్లాసు One Day Dhyanam Class on Kaartika Pournami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s